Kara ograniczenia wolności jest jedną z kar wolnościowych. Możną ją odbywać w dwóch wariantach:

  • wykonywanie prac społecznych przez określony czas we wskazanym przez sąd wymiarze godzin (od 20 do 40 godzin miesięcznie),
  • potrącenie określonych kwot z wynagrodzenia za pracę (od 10% do 25%).

Kara ograniczenia wolności może trwać od miesiąca do dwóch lat.

Jeżeli sąd wymierzy karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych oznacza to, że skazany MUSI przez okres wymiaru kary wykonywać BEZ WYNAGRODZENIA kontrolowaną pracę na cele społeczne.

Gdzie się zgłosić po wyroku wymierzającym karę ograniczenia wolności?

W wyroku wymierzającym karę ograniczenia wolności nie ma informacji, gdzie się zgłosić i gdzie będzie odbywana kara. Jest to prawidłowe. O tym bowiem, gdzie skazany będzie wykonywał prace społeczne decyduje kurator, który później kontroluje również sposób wykonywania pracy. 

Najczęściej wyroki ograniczenia wolności skazani wykonują prace sprzątające – sprzątanie budynków, chodników, grabienie liści, odśnieżanie. Praca może być wykonywana również w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla zwierząt, w hospicjach.

Gdzie się zgłosić po wyroku? Informacje o tym, gdzie się zgłosić będą w wezwaniu, który skazany otrzyma po wydaniu wyroku.  Skazany może również sam uprawomocnieniu wyroku zgłosić się do zespołu kuratorów w sądzie właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania by ustalić, gdzie odbywać karę.

Nadzór kuratora

Skazany wykonując prace społeczne podlega nadzorowi kuratora. O rodzaju wykonywania prac również decyduje kurator, więc to z nim należy rozmawiać o ewentualnych preferencjach, co do miejsca wykonywania prac społecznych. Oczywiście nie oznacza to, że skazany ma prawo wyboru miejsca, jednak kurator powinien wziąć pod uwagę kwalifikacje, predyspozycje i możliwości skazanego. Inne zadania mogą zostać przydzielone np. informatykowi, a inne lekarzowi lub wykwalifikowanemu pracownikowi budowlanemu. Rolą kuratora jest taki dobór zadań, by miały one również pozytywny wpływ na proces resocjalizacji skazanego. 

Czy odbywając karę ograniczenia wolności można wyjechać za granicę?

W czasie odbywania kary skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu. Nie ma zatem przeszkód, by w czasie odbywania kary wyjechać na kilka dni za granicę, o ile nie będzie to „w czasie pracy”. Skazany powinien jednak poinformować o takim wyjeździe kuratora, szczególnie jeśli będzie to wyjazd kilkunastodniowy, na urlop. Wyjazd na stałe za granicę jest co zasady zabroniony.

A co, gdy wyjazd jest niezbędny np. ze względów rodzinnych lub związanych ze stanem zdrowia?

W takim wypadku można pomyśleć o przerwie w karze lub jej skróceniu (zobacz artykuł: Skrócenie prac społecznych. Skrócenie kary ograniczenia wolności.).

 adw. Marta Rozwadowska - Kucka