Prace społeczne to potoczna nazwa kary ograniczenia wolności. Karę tę w czasie jej wykonywania można skrócić. Nie jest to trudne, a mimo to skazani rzadko z tej możliwości korzystają.

Przeanalizujmy sytuacje niżej.

Jan Kowalski za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu został skazany na karę 2 lat ograniczenia wolności w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Kurator skierował go do wykonywania nieodpłatnej pracy w schronisku dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim.  Po roku wykonywania pracy, Jan dostał ofertę pracy „nie do odrzucenia” za granicą. I co teraz? Jan wie, że w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności, wyjazd na dłużej za granicę nie jest możliwy.

Jeśli jednak Jan spełnia warunki określone w art. 83 kodeksu karnego ma duże szanse, że prace społeczne uda się skrócić. Jakie to warunki?

  • Jan musiał odbyć przynajmniej połowę orzeczonej kary, czyli przynajmniej rok z dwóch lat orzeczonej kary ograniczenia wolności.
  • W czasie wykonywania kary ograniczenia wolności Jan musiał przestrzegać porządku prawnego. Jan nie mógł popełnić przestępstwa, wykroczenia, ani innego czynu, który mogłoby być potraktowany jako naruszenie porządku prawnego (np. podlegającego odpowiedzialności dyscyplinarnej).
  • Jan musiał wykonać wszystkie nałożone w wyroku oraz w toku postępowania wykonawczego obowiązki (np. przeproszenie, poddanie się leczeniu odwykowemu, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu).

Kto może złożyć wniosek?

Teoretycznie decyzję sąd może podjąć bez wniosku, z urzędu. Wniosek może złożyć również kurator zawodowy albo prokurator. W praktyce, jedyne sprawy, z jakimi się spotkałam, to wnioski złożone przeze mnie (jako obrońcę) albo bezpośrednio przez skazanego.  

Gdzie złożyć wniosek o zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności?

Decyzję podejmuje ten sąd, w którego okręgu kara jest wykonywana. Jeśli zatem Jan odbywa karę w okręgu Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, to do tego Sądu powinien złożyć wniosek.

Jak napisać wniosek o skrócenie prac społecznych?

We wniosku należy powołać się wyrok, w którym orzeczono karę ograniczenia wolności oraz sygnaturę akt postępowania wykonawczego. Sygnaturę tę znajdziemy w pierwszym piśmie, w którym skazanego zaproszono „na spotkanie” z kuratorem sądowym. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, czemu skazany wnioskuje o skrócenie wykonywania kary ograniczenia wolności.

Wniosek podlega opłacie w wysokość 45 zł, którą skazany powinien wnieść w kasie sądu albo na rachunek bankowy sądu (numery rachunków są na stronach internetowych sądów). Jeśli wniosek zostanie złożony bez opłaty, sąd wezwie do jego opłacenia. Sugeruję jednak składanie wniosków kompletnych i opłaconych. Skazanemu powinno bowiem zależeć na szybkim rozpoznania sprawy.

 

 

 

Ilustracja wprowadzenia Photo  Helloquence on Unsplash