Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest proste – na kwarantannie można pracować. Oczywiście  pracować tylko zdalnie.

Ustawodawca zaznaczył to wprost w art. 4h Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jeśli pracownik zdecyduje się na wykonywanie pracy (a pracodawca się na to zgodzi, o czym niżej), wówczas otrzymywał będzie normalne wynagrodzenie (100%) zamiast wynagrodzenia za czas choroby (80%), czy zasiłku chorobowego (80%).

Czy pracodawca może skierować pracownika na kwarantannie do pracy zdalnej?

Co do zasady, na czas epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz trzy miesiące po ich zakończeniu, pracodawca okresowo może polecić pracownikowi pracę zdalną. Pracownik co do zasady nie może się takiemu poleceniu sprzeciwić, jeśli ma możliwość świadczenia pracy poza miejscem stałego jej wykonywania.  

Jeśli jednak pracownik nie może "normalnie" świadczyć pracy z uwagi na objęcie go kwarantanną, w mojej ocenie do pracy zdalnej muszą być spełnione dwa warunki:

  • chęć pracownika i
  • zgoda pracodawcy.

Wynika to również z art. 4h ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie pracodawca dał jedynie pracownikowi taką możliwość, jeśli zgodę taką wyrazi pracodawca.

Pracodawca może się zatem nie zgodzić, a pracownik o wcale o pracę zdalną nie wnioskować. Wówczas pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za czas choroby (80%) lub  zasiłek chorobowy (80%).

Co to jest kwarantanna?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. 

Kiedy jesteśmy obejmowani kwarantanną?

  1. Decyzją organów inspekcji sanitarnej,
  2. Automatycznie – np. osoba skierowana na test przez lekarza lub organy inspekcji sanitarnej lub po przekroczeniu granicy (z wyjątkami)