Dostałeś mandat za prowadzenie psa na smyczy, lecz bez kagańca, a masz ratlerka, yorka albo sznaucera miniaturowego.  Albo byłeś z psem na polu, gdzie nie było żywej duszy. Czy słusznie? 

Przepisy prawa, które wprowadzają obowiązek prowadzenia psów na smyczy i/lub w kagańcu

Kodeks wykroczeń.

Zgodnie z art.  77 §  1 kodeksu wykroczeń §  1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Zgodnie z §  2 tego przepisu Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Nie ma tu mowy ani o smyczy, ani o kagańcu.

Art.  166 kodeksu wykroczeń wskazuje, że Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Przepisy kodeksu wykroczeń, poza lasem (gdzie nie można psa puszczać luzem) nie nakazują prowadzenia psa na smyczy lub w kagańcu. Mówią jedynie o zwykłych lub nakazanych środków ostrożności. 

Czym one zatem one są? 

Zwykłe środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Nie ma ustawowej definicji zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Nie ma zatem odgórnego nakazu, ze w przypadku psów na spacerze musi to być smycz i kaganiec. W zasadzie zwykłe środki ostrożności to takie, które są właściwe dla danego gatunku zwierzęcia uwzględniającego jego indywidualne cechy i potencjalne zagrożenie - niekoniecznie smycz i kaganiec. Wytycznymi są tu zdrowy rozsądek posiadacza psa (lub innego zwierzęcia). Ważne, by posiadacz zwierzęcia posiadał nad nim faktyczną kontrolę.

Powyższe oznacza, że jeżeli mamy niewielkiego psa jak york lub psa, który odbył szereg szkoleń, jako zwykły środek ostrożności może być potraktowana sama smycz.  Można nawet bronić stanowiska, że w niektórych i przypadkach (miejsca mniej uczęszczane) można prowadzić psa luzem - bez smyczy i bez kagańca. Z drugiej strony nawet zwykła smycz i kaganiec mogą nie być wystarczające w przypadku psa uznawanego za niebezpieczny i wymagać  mogą wzmocnionych akcesoriów. 

Ale nie ma tak pięknie, bo są jeszcze...

Nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt. 

Nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt są określone w przepisach lokalnych. Wiele gmin wprowadziło bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące wyprowadzania psów, nakazując trzymanie psa na smyczy i w kagańcu zawsze poza terenem zamkniętej nieruchomości. Tak restrykcyjne przepisy zostają  jednak w ostatnim czasie skutecznie kwestionowane przez sądy administracyjne, które wskazują, że środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt nie mogą być ustanawiane w sposób kategoryczny i niedopuszczający wyjątków. Przepisy muszą zatem uwzględniać specyficzne cechy biologiczne zwierząt, w tym ich wiek, fizjologię i stan zdrowia.

Dlatego coraz więcej gmin różnicuje obowiązki dotyczące posiadania psów wprowadzając np. możliwość uzyskania od weterynarza zaświadczenia, ze pies nie może chodzić na smyczy lub w kagańcu albo ma ograniczenia wiekowe (zbyt młody, za stary).

Dlatego, zanim wyjdziesz z psem na spacer, zajrzyj do uchwały swojej gminy i zobacz jakie ograniczenia ona wprowadza.  Jeśli dostałeś mandat, albo toczy się przeciwko tobie postępowanie z art. 77 kodeksu wykroczeń i  uważasz, że uchwała Twojej rady gminy jest zbyt restrykcyjna, można pokusić się o jej zaskarżenie.  

Czy pies musi mieć smycz i kaganiec w Warszawie?

W Warszawie na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzone na smyczy a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontrolę. Dopuszcza się zwolnienie psa ze zmyczy jeśli pies jet oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela i właściciel lub opiekun sprawuje nad nim kontrolę.

Czy pies musi mieć smycz i kaganiec w Gdańsku?

W Gdańsku w miejscach publicznych na terenie miasta psa można wyprowadzać na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Jednocześnie uwzględniono, że niektóre psy kagańca mieć nie muszą (młode do 12 miesiąca, opiekunowie osób niepełnosprawnych, a także psy, które mają przeciwskazania poświadczone zaświadczeniem weterynarza). 

Czy pies musi mieć smycz i kaganiec w Starogardzie Gdańskim?

W Starogardzie Gdańskim na terenach ogólnodostępnych psa należy prowadzić na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku może się odbywać wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. 

Dlaczego, nawet jeśli nie ma takiego obowiązku, sugeruję prowadzenie psa na smyczy albo w kagańcu?

Dopóki Twój pies nic nikomu nie zrobił, jedyne czym ryzykujesz to grzywna do 1.000 zł (lub jeśli masz niebezpiecznego psa do 5.000 zł). Możesz się zawsze przed jej nałożeniem bronić tym, że Twój pies jest przeszkolony, reaguje na polecenia i nadzór właściciela jest wystarczającym środkiem ostrożności. Taka argumentacja oczywiście nie zadziała jeśli pies Ci uciekł. 

Pies swoją ucieczką może jednak wyrządzić poważną szkodę. Jeśli pies Ci ucieknie i wpadnie pod samochód, to możesz nie tylko stracić psa, ale odpowiadać za kosztowną naprawę samochodu (tym większą, iż wyższe koszty naprawy).  Zdarzają się również w praktyce przypadki, w których pies pogryzie, a nawet zagryzie człowieka. Posiadacz psa może za swoją nieostrożność ponieść odpowiedzialność finansową sięgającą dziesiątek tysięcy złotych o czym przeczytasz tutaj - Pogryzienie przez psa - odszkodowanie i zadośćuczynienie. 

 

 adw. Marta Rozwadowska - Kucka 

Potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią

Możesz także skorzystać z Pomocy prawnej online.

 

Jeśli to, co napisałam było dla Ciebie pomocne polub moją stronę na Fb lub udostępnij artykuł.

Dzięki temu będę wiedziała, jakie teksty są przydatne dla czytelników. Jeśli coś jest niejasne, pozostaw komentarz.