Kancelaria reprezentuje interesy oskarżonych, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym.  Zakres usług obejmuje pomoc prawną w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w tym:

  1. postępowanie przygotowawcze przed organami ścigania - Policją i Prokuraturą,
  2. postępowanie sądowe w tym reprezentacja w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym,
  3. pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczeń m.in odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  4. sprawy o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie