W zakresie prawa cywilnego Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie

 1. indywidualnych porad prawnych w formie konsultacji,
 2. opinii i analiz pisemnych,
 3. udziału w negocjacjach i mediacjach,
 4. sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych oraz reprezentacji przed sądami, urzędami i instytucjami m.in. w sprawach dotyczących:
  1. dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienie (np. za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, naruszenie dóbr osobistych),
  2. nieruchomości (m.in. zasiedzenia, bezumowne korzystanie, ochrona posiadania, spory sąsiedzkie, eksmisje, ochrona lokatorów, rozliczenie nakładów, zniesienie współwłasności)
  3. dotyczących wykonania, niewykonania, nienależytego wykonania umów i zobowiązań,
  4. sporów konsumentów z przedsiębiorcami,
 5. ściągnięcia wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym.