Jesteś przedsiębiorcą, chcesz promować swój produkt bądź usługę, a może chcesz pozyskać nowych klientów i budować renomę swojej marki? Jednym ze sposobów, aby tego dokonać jest zorganizowanie loterii promocyjnej. Legalne przeprowadzenie loterii promocyjnej bądź konkursu pozwoli Ci uniknąć przykrych konsekwencji prawnych. Loteria to nie konkurs, którego organizacja jest prostsza i tańsza. 

Czym jest loteria promocyjna?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych loterie promocyjne to te, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, uczestnicząc tym samym nieodpłatnie w loterii, zaś podmiot urządzający loterie oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Upraszczając powyższą zawiłą definicję ustawową - loterią promocyjna jest prosta gra losowa, w której udział bierze się poprzez nabycie określonych towarów bądź usług. Każde nabycie usługi bądź produktu objętego loterią daje szansę na wygranie nagród rzeczowych lub pieniężnych.

Kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia na zorganizowanie loterii promocyjnej?

O wydanie zezwolenia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółki osobowe prawa handlowego).

Gdzie ubiegać się o uzyskanie zezwolenia?

Wniosek o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej składa się do właściwego  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Jeżeli chcesz urządzić loterię na terenie jednego województwa - zgłoś ją do izby administracji skarbowej w województwie, na którego obszarze chcesz urządzić loterię.

 Jeżeli loteria ma być zorganizowana na obszarze działania więcej niż jednej izby (a więc więcej niż jednego województwa) zaistnieje konieczność zgłoszenia loterii do izby, która:

 • jest odpowiednia według Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy,
 • jest odpowiednia według siedziby Twojego oddziału - jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym,
 • jest odpowiednia według miejsca, w którym przedstawiciel Twojej firmy prowadzi działalność.

W jakim terminie ubiegać się o wydanie zezwolenia?

Proces związany z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzone loterii promocyjnej warto rozpocząć na minimum 2 miesiące przed dniem, który wyznacza termin rozpoczęcia akcji promocyjnej. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ma bowiem 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia. Składając wniosek na równe dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem loterii może przyprawić o zbędne zmartwienia, dlatego też warto pomyśleć o wcześniejszym podjęciu działań. 

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia można złożyć osobiście w urzędzie, listownie, a także poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego zatwierdzonego podpisem elektronicznym.

Ile kosztuje uzyskanie zezwolenia na zorganizowanie loterii promocyjnej?

Opłata od wniosku o uzyskanie zezwolenia wynosi 10% wartości puli nagród do wygrania w loterii promocyjnej, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej (która obecnie wynosi 5.774,13 złotych).

Jakie dokumenty należy złożyć?

W celu uzyskania zezwolenia przede wszystkim konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem,
 2. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem,
 3. określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii,
 4. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii.

Poza formularzem wniosku należy złożyć jeszcze następujące dokumenty:

 1. bankowe gwarancje wypłat nagród, które zabezpieczają wypłatę nagród uczestnika, w przypadku gdy organizator nie będzie zdolny do ich wypłaty,
 2. dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii,
 3. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W),
 4. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 5. zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą należności celnych,
 6. regulamin, który musi zawierać szereg postanowień takich jak: nazwę loterii, nazwę podmiotu urządzającego, wskazanie organu wydającego zezwolenie, zasady prowadzenia loterii, jej obszar, czas trwania, sposób urządzania (miejsce i termin losowania nagród), sposób i termin ogłaszania wyników i wydawania wygranych, tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń, wartość puli nagród, termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udział w loterii promocyjnej).

 Jeżeli w regulaminie loterii znajdą się wszystkie niezbędne informacje  - zwiększy to szanse na szybkie zatwierdzenie dokumentu.

Pamiętaj!

Wszystkie dokumenty, które składasz organowi powinny być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, którego może dokonać m.in. notariusz, adwokat bądź radca prawny. 

Po spełnieniu powyższych wymogów organ wyda Ci zezwolenie na przeprowadzenie loterii promocyjnej, które jest ważne maksymalnie przez okres dwóch lat. Istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia ważności zezwolenia o okres 6 miesięcy. Wraz z zezwoleniem organizator otrzymuje zatwierdzony regulamin loterii.

Jakich formalności należy dopełnić po przeprowadzeniu loterii?

W ciągu 30 dni po zakończeniu loterii jej organizator ma obowiązek przesłania do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej wykazu wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości, a także zestawienie liczb wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o zyskanej wygranej.

 

Jak widać organizacja loterii promocyjnej wymaga spełnienia nie tylko szeregu formalności,  ale również pieniędzy oraz czasu.

 

Warto zatem pamiętać, że istnieją również inne formy promocji produktów, firm, usług i eventów. Jedną z równie często wykorzystywanych przez przedsiębiorców form promowania działalność są konkursy, które zasadami ich organizacji różnią się od loterii promocyjnej i są znacznie bardziej odformalizowane.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniej formy promocji swojej marki bądź oferowanych przez Ciebie usług lub produktów, a także w przygotowaniu dokumentacji i sporządzeniu regulaminu loterii bądź konkursu - zapraszam do kontaktu.